ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความน่าเกลียด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความน่าเกลียด*, -ความน่าเกลียด-

ความน่าเกลียด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
horror(n) ความกลัว,ความน่าเกลียด,ความเกลียดชัง
odium(n) ความรังเกียจ,ความน่าเกลียด,ความอัปลักษณ์
ugliness(n) ความน่าเกลียด,ความอัปลักษณ์,ความน่ากลัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ugliness (n.) ความน่าเกลียด See also: ความอัปลักษณ, ความไม่น่าดู
monstrousness (n.) ความน่าเกลียดน่ากลัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความน่าเกลียด
Back to top