ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความน่ารังเกียจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความน่ารังเกียจ*, -ความน่ารังเกียจ-

ความน่ารังเกียจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
disgust(ดิสกัสทฺ') n. ความน่ารังเกียจ,ความน่าขยะแขยง,ความสะอิดสะเอียน,ความน่าชัง. vt. ทำให้อาเจียน, ทำให้น่าชัง,ทำให้น่าขยะแขยง., See also: disgustedness n. ดูdisgust, Syn. offend,irk,repulsion
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nastiness (n.) ความน่ารังเกียจ See also: ความน่าขยะแขยง Syn. filth
nausea (n.) ความน่ารังเกียจ See also: ความน่าขยะแขยง
noisomeness (n.) ความน่ารังเกียจ
offensiveness (n.) ความน่ารังเกียจ
repulsiveness (n.) ความน่ารังเกียจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความน่ารังเกียจ
Back to top