ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความซีดเผือด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความซีดเผือด*, -ความซีดเผือด-

ความซีดเผือด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
pallor(n) ความจาง,ความซีดเผือด,ความซีด,สีซีด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความซีดเผือด
Back to top