ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความชัดแจ้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความชัดแจ้ง*, -ความชัดแจ้ง-

ความชัดแจ้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
clearnessn. ความสะอาด,ความชัดแจ้ง,ความเรียบร้อย
evidence(เอฟ'วิเดินซฺ) n. หลักฐาน,ความชัดแจ้ง. -Phr. (in evidence ชัดแจ้ง) . vt. ทำให้ชัดแจ้ง, พิสูจน์ให้เห็นด้วยพยานหลักฐาน, Syn. proof
English-Thai: Nontri Dictionary
perspicuity(n) ความชัดแจ้ง,ความแจ่มแจ้ง,ความเข้าใจง่าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blatancy (n.) ความชัดแจ้ง See also: ความโจ่งแจ้ง
visibleness (n.) ความชัดแจ้ง
self-evidently (adv.) ความชัดแจ้งในตนเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความชัดแจ้ง
Back to top