ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความจดจ่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความจดจ่อ*, -ความจดจ่อ-

ความจดจ่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
concentration(n) ความตั้งอกตั้งใจ,ความเอาใจใส่,ความจดจ่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความจดจ่อ
Back to top