ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความกล้าได้กล้าเสีย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความกล้าได้กล้าเสีย*, -ความกล้าได้กล้าเสีย-

ความกล้าได้กล้าเสีย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
confidence(คอน'ฟิเดินซฺ) n. ความเชื่อถือ,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นในตัวเอง,ความกล้าได้กล้าเสีย -Phr. (in confidence เป็นความลับ), Syn. trust,reliance,boldness
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
enterprise (n.) ความกล้าได้กล้าเสีย See also: ความกล้าเสี่ยง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความกล้าได้กล้าเสีย
Back to top