ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความกลุ้มใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความกลุ้มใจ*, -ความกลุ้มใจ-

ความกลุ้มใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
anxiety(แองไซ'อิที) n. ความกังวล,ความห่วงใย,ความกลุ้มใจ,ความเป็นทุกข์,ความกระตือ รือร้น,เรื่องน่าห่วง, Syn. concern, worry
kiaugh(คิอา) n. ความยากลำบาก,ความกลุ้มใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
worry(n) ความกลุ้มใจ,ความกังวล,ความเดือดร้อน,ความลำบาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความกลุ้มใจ
Back to top