ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความกลัดกลุ้ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความกลัดกลุ้ม*, -ความกลัดกลุ้ม-

ความกลัดกลุ้ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
anguish(n) ความเจ็บปวด,ความปวดร้าว,ความทุกข์ทรมาน,ความกลัดกลุ้ม
dump(n) ความเศร้า,ความทุกข์ใจ,ความหดหู่ใจ,ความกลัดกลุ้ม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความกลัดกลุ้ม
Back to top