ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนโกหก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนโกหก*, -คนโกหก-

คนโกหก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
bouncern. บุคคลหรือสิ่งที่เด้งกลับผู้มีหน้าที่เอาคนก่อกวนออกไป,คนโกหก,ใหญ่และแข็งแรง
fabulist(แฟบ' บิวลิสทฺ) n. คนโกหก,คนเสกสรร
English-Thai: Nontri Dictionary
bouncer(n) คนโกหก,คนโป้ปด,คนพูดเท็จ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fibber (n.) คนโกหก Syn. liar
storyteller (n.) คนโกหก Syn. fibber, liar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนโกหก
Back to top