ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนหงุดหงิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนหงุดหงิด*, -คนหงุดหงิด-

คนหงุดหงิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
grouch(n) คนหงุดหงิด,คนขี้บ่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนหงุดหงิด
Back to top