ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนล้าสมัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนล้าสมัย*, -คนล้าสมัย-

คนล้าสมัย ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fuddy-duddy (sl.) คนล้าสมัย Syn. fud
granddad (sl.) คนล้าสมัย
old fogey (sl.) คนล้าสมัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนล้าสมัย
Back to top