ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนรู้จัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนรู้จัก*, -คนรู้จัก-

คนรู้จัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
contact(คอน'แทคทฺ) {contacted,contacting,contacts} n. การสัมผัส,การพบปะ,การติดต่อ,จุดเชื่อม,คนรู้จักหรือคุ้นเคย,ผู้ใกล้ชิดกับคนเป็นโรคติดต่อ. vt.,vi. ติดต่อกับ., See also: contactual adj.
dvorak keyboardแป้นพิมพ์ดีโวรักแป้นพิมพ์แบบพิเศษ ที่อ้างว่าจัดเรียงลำดับของแป้นอักษรและสัญลักษณ์ เพื่อให้ สะดวกในการใช้สอยสูงสุด แต่กลับมีคนรู้จักน้อยและไม่นิยมใช้กันเท่าใดนัก ดู Qwerty keyboard เปรียบเทียบ
kith(คิธ) n. เพื่อน,เพื่อนบ้าน,คนรู้จัก,ญาติ,กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน
kith andkin() คนรู้จัก,ญาติ,เพื่อน
English-Thai: Nontri Dictionary
epicure(n) นักกิน,คนรู้จักเลือก,ผู้มีรสนิยมสูง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
acquaintance (n.) คนรู้จัก See also: คนที่รู้จักกันแต่ไม่คุ้นเคยนัก Syn. colleague, neighbor, associate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนรู้จัก
Back to top