ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนนอกคอก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนนอกคอก*, -คนนอกคอก-

คนนอกคอก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
pariah(พะไร'อะ,แพ'รี) n. คนนอกคอก,จัณฑาล,คนชั้นต่ำ,คนเลว
English-Thai: Nontri Dictionary
pariah(n) คนนอกคอก,คนชั้นต่ำ,พวกจัณฑาล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deviant, socialคนนอกคอก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pariah (n.) คนนอกคอก See also: คนที่สังคมรังเกียจ, คนชั้นต่ำ Syn. leper, outcast

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนนอกคอก
Back to top