ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนธรรมดาสามัญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนธรรมดาสามัญ*, -คนธรรมดาสามัญ-

คนธรรมดาสามัญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
earthling(เอิร์ธ'ลิง) n. มนุษย์,มนุษย์เดินดิน,คนธรรมดาสามัญ
English-Thai: Nontri Dictionary
everyman(n) สามัญชน,คนธรรมดาสามัญ
proletariat(n) ไพร่,กรรมกร,คนธรรมดาสามัญ,ชนชั้นกรรมาชีพ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
common people (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonality, commoner
common people (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonalty, commoner
common people (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonality, commonalty
commonality (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonality, common people, commoner
commonalty (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonalty, common people, commoner
commoner (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonality, common people, commonalty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนธรรมดาสามัญ
Back to top