ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนต่ำต้อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนต่ำต้อย*, -คนต่ำต้อย-

คนต่ำต้อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
knave(เนฟว) n. คนไม่ซื่อ,คนโกง,คนพาล,ไพ่ตัวแจ๊ค,คนต่ำต้อย,คนใช้ผู้ชาย,

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนต่ำต้อย
Back to top