ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนคุ้นเคย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนคุ้นเคย*, -คนคุ้นเคย-

คนคุ้นเคย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
friend(เฟรนดฺ) n. เพื่อน,สหาย,มิตร,พวกพ้อง,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,คนคุ้นเคย,สมาชิกของกลุ่มหรือสมาคมเดียวกัน. -Phr. (make friends with คบเป็นเพื่อนกับ) . vt. ทำให้เป็นเพื่อน, See also: friendless adj. friendlessness n. -S...
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
darling (n.) คำเรียกขานแสดงการทักทาย (ใช้กับคนคุ้นเคย) เพื่อขึ้นต้นย่อหน้าในจดหมาย See also: ที่รัก, ยอดรัก, สุดที่รัก Syn. honey, sweetheart, dear
inside job (n.) อาชญากรรมที่กระทำโดยคนคุ้นเคยกัน (คำไม่เป็นทางการ)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนคุ้นเคย
Back to top