ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนขาว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนขาว*, -คนขาว-

คนขาว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
brunet(บรูเนท') n.,adj. คนที่ (โดยเฉพาะผู้ชาย) มีผมดำตาดำหรือผิวคล้ำ (ในหมู่คนขาว), See also: brunetness n. -Conf. brunette
buckra(บัค'รา) n. คนขาว
metis(เมทีส') n. บุคคลที่มีเลือดผสม,ลูกครึ่งระหว่างคนขาว (โดยเฉพาะฝรั่งเศส) กับอินเดียนแดง pl. mentis
ofay(โอ'เฟ) n. คนขาว. ไข่ขาว,คนผิวขาว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fay (n.) คนขาว (คำสแลง) Syn. ofay
ofay (n.) คนขาว (คำสแลง)
quadroon (n.) ลูกผสมระหว่างเชื้อสายนิโกร 25 %ผสมคนขาว 75 %

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนขาว
Back to top