ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขับเหงื่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขับเหงื่อ*, -ขับเหงื่อ-

ขับเหงื่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
antiperspirant(แอนทีเพอ' สพิรันทฺ) n. ยาลดการขับเหงื่อ (for retarding perspiration)
diphoresis(ไดอะฟะรี'ซิส) adj. ซึ่งขับเหงื่อ
perspiration(เพอสพิเร'เชิน) n. เหงื่อ,การขับเหงื่อ, Syn. sweat
perspiratory(เพอสไพ'ระทอรี) adj. เกี่ยวกับเหงื่อ,เกี่ยวกับการขับเหงื่อ,ซึ่งกระตุ้นการขับเหงื่อ
sweat(สเวท) {sweat/sweated,sweating,sweats} n. เหงื่อ,การที่เหงื่อออก,ความกังวลใจ,หยาดน้ำ,ความเหนื่อยยาก,การทำงานหนัก,งานหนัก,ความกังวล. vi. เหงื่อออก,กังวลใจ,ทำงานหนัก,รับทุกข์ vt. ขับเหงื่อ,หลั่งเหงื่อ,เค้นออก,ทำให้ทำงานหนัก,ใช้งานหนักแต่ให้ค่าจ้างต่ำ, sweat
sweater(สเวท'เทอะ) n. ผู้ที่ทำงานหนัก,เสื้อกีฬาทำด้วยขนสัตว์,เครื่องทำให้เหงื่อออก,ยาขับเหงื่อ,นายจ้างที่ใช้คนงานให้ทำงานหนักมากแต่ให้ค่าจ้างต่ำ
sweathy(สเวท'ที) adj. เหงื่อชุ่ม,มีเหงื่อมาก,ขับเหงื่อ,ทำให้เหงื่อออก,ทำงานหนัก,ยากลำบาก., See also: sweatily adv. sweatiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
perspire(vi) ขับเหงื่อ
sweaty(adj) เหงื่อโชก,เหงื่อชุ่ม,ขับเหงื่อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hidrosisการขับเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
antiperspirant (n.) ยาลดการขับเหงื่อ
exudation (n.) การขับเหงื่อ See also: การมีเหงื่อออก, การทำให้เหงื่อออก Syn. sweating
perspiration (n.) การขับเหงื่อ See also: การมีเหงื่อออก, การทำให้เหงื่อออก Syn. sweating, exudation
sweating (n.) การขับเหงื่อ See also: การมีเหงื่อออก, การทำให้เหงื่อออก Syn. exudation
transpiration (n.) การขับเหงื่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขับเหงื่อ
Back to top