ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขับปัสสาวะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขับปัสสาวะ*, -ขับปัสสาวะ-

ขับปัสสาวะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
antidiuretic(แอนทีไดยูเรท' ทิค) adj., n. ซึ่งลดการบับปัสสาวะ, ยดลดการขับปัสสาวะ
diuretic(ไดยูเรท'ทิค) adj. ซึ่งมีปัสสาวะมากผิดปกติ,ยาขับปัสสาวะ., See also: diureticalness n.
juniper(จู'นะเพอะ) n. ต้นสนจำพวก Juniperus ให้ผลสีม่วงที่ให้เป็นยาขับปัสสาวะแต่งกลิ่นให้เหล้ายิน
micturate(มิค'ซะเรท) vi. ปัสสาวะ,ขับปัสสาวะ., See also: micturation n.
spanish flyn. แมลงวันสเปน/ใช้เป็นยาขับปัสสาวะและขับเหงือหรือกระตุ้นกาม
uragogue(ยู'กอกกะ,ยู'ระโกก) n. ยาขับปัสสาวะ
uragora(ยู'กอกกะ,ยู'ระโกก) n. ยาขับปัสสาวะ
urinate(ยัว'ริเนท) vi. ขับปัสสาวะ,ปัสสาวะ., See also: urination n. urinative adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
diuresisการขับปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diuretic; uragogue; urinative๑. -ขับปัสสาวะ [มีความหมายเหมือนกับ uretic ๒]๒. ยาขับปัสสาวะ [มีความหมายเหมือนกับ uretic ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diuresisการขับปัสสาวะ,การถ่ายปัสสาวะมาก,ปัสสาวะมาก,ปัสสาวะเพิ่มขึ้น [การแพทย์]
Diuretic Agentsกลุ่มยาขับปัสสาวะ [การแพทย์]
Diuretics, Mercurialยาขับปัสสาวะเข้าปรอท,ยาขับปัสสาวะจำพวกปรอท,ยาขับปัสสาวะที่มีส่วนประกอบของปรอท [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
micturate (vi.) ขับปัสสาวะ Syn. urinate
micturation (n.) การขับปัสสาวะ Syn. urination
sarsaparilla (n.) รากของพืชจำพวก Smilax เป็นยาบำรุงและขับปัสสาวะ See also: รากของพืชไม้เลื้อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขับปัสสาวะ
Back to top