ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขัดแย้งกับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขัดแย้งกับ*, -ขัดแย้งกับ-

ขัดแย้งกับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
contradictory(คอนทระดิค'ทะรี) adj. ซึ่งขัดแย้ง,ซึ่งไม่ลงรอยกัน,ซึ่งตรงกันข้าม n. ข้อเสนอที่ขัดแย้งกับข้อเสนออื่น.
contraindicatevt. (ยาชนิดหนึ่ง) ขัดแย้งกับ (ยาอีกชนิดหนึ่ง) โดยทำให้เกิดอาการได้, See also: contraindication n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be up against (phrv.) ขัดแย้งกับ See also: มีปัญหากับ Syn. bring up against, come up against
come up against (phrv.) ขัดแย้งกับ See also: มีปัญหากับ Syn. bring up against
cut across (phrv.) ขัดแย้งกับ See also: แบ่งแยกกับ
over the way (adv.) ขัดแย้งกับ Syn. over against
run counter to (phrv.) ขัดแย้งกับ Syn. conflict with
against (prep.) ดูขัดแย้งกับ See also: ดูขัดกับ
unparliamentary (adj.) ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบการของรัฐสภา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขัดแย้งกับ
Back to top