ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขัดสนมาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขัดสนมาก*, -ขัดสนมาก-

ขัดสนมาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
poverty-strickenadj. ยากจน,ขัดสนมาก, Syn. extremely poor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขัดสนมาก
Back to top