ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขอบระหว่างหน้าหนังสือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขอบระหว่างหน้าหนังสือ*, -ขอบระหว่างหน้าหนังสือ-

ขอบระหว่างหน้าหนังสือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
guttern. รางน้ำ,ท่อ,ร่อง,ราง,ขอบระหว่างหน้าหนังสือที่ติดกัน,เขตสลัม vi. ไหลเป็นสาย,เป็นร่อง,เป็นราง. vt. ทำเป็นร่อง,ทำเป็นราง, Syn. trough,channel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขอบระหว่างหน้าหนังสือ
Back to top