ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ของที่นำมาแสดง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ของที่นำมาแสดง*, -ของที่นำมาแสดง-

ของที่นำมาแสดง ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
exhibition (n.) สิ่งของที่นำมาแสดง See also: สิ่งที่นำมาแสดง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ของที่นำมาแสดง
Back to top