ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขลาดกลัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขลาดกลัว*, -ขลาดกลัว-

ขลาดกลัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
craven(adj) ขี้ขลาดตาขาว,ขลาดกลัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tremulous (adj.) ขลาดกลัว
tremulously (adv.) อย่างขลาดกลัว
tremulousness (n.) ความขลาดกลัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขลาดกลัว
Back to top