ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ก้มลงมา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ก้มลงมา*, -ก้มลงมา-

ก้มลงมา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
condescend(vi) ถ่อมตัว,ยอมรับ,ก้มลงมา,ก้มหัวให้
condescension(n) การถ่อมตัว,การยอมรับ,การก้มลงมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ก้มลงมา
Back to top