ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ก่อตั้งบริษัท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ก่อตั้งบริษัท*, -ก่อตั้งบริษัท-

ก่อตั้งบริษัท ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incorporation๑. การรวมเข้าด้วยกัน๒. การก่อตั้งบริษัท, การก่อตั้งบรรษัท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ก่อตั้งบริษัท
Back to top