ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ก่อความรำคาญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ก่อความรำคาญ*, -ก่อความรำคาญ-

ก่อความรำคาญ ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
annoyanceการก่อความรำคาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
interfering (adj.) ที่เข้าไปก่อความรำคาญ See also: ที่เข้าไปยุ่ง, ที่ทำให้รำคาญ Syn. meddlesome
gadfly (n.) ผู้ก่อความรำคาญให้ผู้อื่น See also: คนก่อกวน Syn. irritant Ops. pacify
obtrusive (adj.) ที่เข้าไปก่อความรำคาญ See also: ที่เข้าไปยุ่ง, ที่ทำให้รำคาญ Syn. interfering, meddlesome

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ก่อความรำคาญ
Back to top