ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กินอย่างหิวกระหาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กินอย่างหิวกระหาย*, -กินอย่างหิวกระหาย-

กินอย่างหิวกระหาย ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dig into (phrv.) เริ่มกินอย่างหิวกระหาย (คำไม่เป็นทางการ) See also: เริ่มรับประทานได้แล้ว Syn. tuck into
tuck into (phrv.) เริ่มกินอย่างหิวกระหาย (คำไม่เป็นทางการ) See also: เริ่มรับประทานได้แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กินอย่างหิวกระหาย
Back to top