ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กินอย่างรวดเร็ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กินอย่างรวดเร็ว*, -กินอย่างรวดเร็ว-

กินอย่างรวดเร็ว ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gobble (vt.) กลืนกินอย่างรวดเร็ว See also: สวาปาม, ยัด Syn. devour, gorge Ops. nibble

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กินอย่างรวดเร็ว
Back to top