ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กินอย่างมูมมาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กินอย่างมูมมาม*, -กินอย่างมูมมาม-

กินอย่างมูมมาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
gluttonous(กลัท'เทินนัส) adj. ตะกละ,ไม่รู้จักอิ่ม,ไม่รู้จักพอ,กินอย่างมูมมาม., See also: gluttonousness n., Syn. greedy A. abstemious
raven(เร'เวิน) n. นกสีดำและเป็นมันจำพวก Corvus corax vi.vt.,n. (การ) ปล้น,ปล้นสะดม,กินอย่างตะกละ,กินอย่างมูมมาม,ตะกละ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gulp back (phrv.) กินอย่างมูมมาม See also: กลืนลงไปอย่างรวดเร็วและตะกละตะกลาม Syn. gulp down
gulp down (phrv.) กินอย่างมูมมาม See also: กลืนลงไปอย่างรวดเร็วและตะกละตะกลาม Syn. gulp back
ravin (vt.) กินอย่างมูมมาม
tuck into (phrv.) กินอย่างมูมมาม See also: กินอย่างรีบเร่งและจำนวนมาก
wade into (phrv.) กินอย่างมูมมาม See also: กินอย่างรีบเร่งและจำนวนมาก Syn. tuck into
gobble down (phrv.) รีบกินอย่างมูมมาม See also: กินอย่างตะกละตะกลาม Syn. gobble up
gobble up (phrv.) รีบกินอย่างมูมมาม See also: กินอย่างตะกละตะกลาม Syn. gobble down

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กินอย่างมูมมาม
Back to top