ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กินอย่างตะกละตะกลาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กินอย่างตะกละตะกลาม*, -กินอย่างตะกละตะกลาม-

กินอย่างตะกละตะกลาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
cram(แครม) {crammed,cramming,crams} vt. ยัด,อัด,กินอย่างตะกละตะกลาม,กินมากเกินไป,ศึกษาอย่างเร่งรีบ,เร่งเรียน,โกหก vi. กินมากเกินไป,กินอย่างตะกละตะกราม,เร่งเรียน,เร่งท่องจำ n. ภาวะที่อัดเต็ม,ภาวะที่ยัดเยียด, Syn. press,pack,crowd
gobbler(กอบ'เบลอะ) n. ไก่งวงตัวผู้,คนที่กินอย่างตะกละตะกลาม
gorge(กอร์จฺ) n. ช่องแคบระหว่างเขาสองเขาที่สูงชันมีลำธารไหลผ่าน,หุบเขา,การกินอาหารอย่างตะกละตะกลาม,อาหารในกระเพาะ,คอ,คอหอย,หลอดอาหาร. v. ยัด (อาหาร) ,กินอย่างตะกละตะกลาม,กลืน., See also: gorgeable adj. gorgedly adv. gorger n. คำที่มีความหมายเหม
guttlevi.,vt. กินอย่างตะกละตะกลาม, See also: guttler n.
guzzle(กัซ'เซิล) vi.,vt. ดื่มหรือกินอย่างตะกละตะกลาม, See also: guzzler n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be hungry (vi.) กินอย่างตะกละตะกลาม See also: ตะกละ, กินอย่างมูมมาม Syn. eat greedily
eat greedily (vi.) กินอย่างตะกละตะกลาม See also: ตะกละ, กินอย่างมูมมาม Syn. be hungry
raven (vi.) กินอย่างตะกละตะกลาม See also: ตะกละ, กินอย่างมูมมาม Syn. be hungry, eat greedily
raven (vt.) กินอย่างตะกละตะกลาม See also: ตะกละ, กินอย่างมูมมาม
pig (vt.) กินอย่างตะกละตะกลาม (คำไม่เป็นทางการ) See also: กินอย่างมูมมาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กินอย่างตะกละตะกลาม
Back to top