ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กินจุ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กินจุ*, -กินจุ-

กินจุ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
batten(vi) อ้วนขึ้น,สมบูรณ์ขึ้น, กินจุ
voracious(adj) กินจุ,ตะกละ,ละโมบ,โลภ,ไม่รู้จักพอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
superheat (vt.) ทำให้ร้อนเกินจุดเดือดโดยไม่เกิดเป็นไอ
superheat (n.) ความรอ้นที่ทำให้ไอเกินจุดอิ่มตัว
trencherman (n.) คนกินจุ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กินจุ
Back to top