ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กำหนดแน่นอน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กำหนดแน่นอน*, -กำหนดแน่นอน-

กำหนดแน่นอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
clench(เคลนชฺ) {clenched,clenching,clenches} vt. หุบแน่น (มือ,ฟัน,ปาก) ,กำแน่น,ปิดแน่น,จับแน่น,กำหนดแน่นอน,ตกลง. vi. จับแน่น,กำแน่น,ตอกแน่น,บีบแน่น,ตอกติด
clinch(คลินชฺ) v.,n. (การ) ตอกติด,ยึดติด,กำหนดแน่นอน,โอบกอด,กอดจูบอย่างรุนแรง, Syn. clench
fix(ฟิคซฺ) {fixed,fixing,fixes} vt. ทำให้แน่น,ติด,ติดแน่น,กำหนดแน่นอน,เพ่งมอง,เพ่งความสนใจ,ป้ายความผิด,ซ่อมแซม,จัดให้เรียบร้อย,จัดให้เป็นระเบียบ,เตรียมอาหาร,แก้แค้น,ลงโทษ,จัดการ,เปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศให้เป็นสารประกอบที่มีประโยชน์ (เช่นปุ๋ย) ,ทำให้ภาพเกาะแน่นโด
siting(ซิท'ทิง) n. เส้นกำหนดแน่นอน,เส้นทาง,เส้นทางหลวง,การกำหนดสถานที่ก่อสร้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
determine preciselyกำหนดแน่นอน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กำหนดแน่นอน
Back to top