ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การไหลล้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การไหลล้น*, -การไหลล้น-

การไหลล้น ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
overflowing (n.) การไหลล้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การไหลล้น
Back to top