ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การไม่สนใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การไม่สนใจ*, -การไม่สนใจ-

การไม่สนใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
inattention(อินอะเทน' เชิน) n. การไม่สนใจ, การขาดความสนใจ, Syn. negligence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การไม่สนใจ
Back to top