ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การไม่มีงาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การไม่มีงาน*, -การไม่มีงาน-

การไม่มีงาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
unemployment(อันเอมพลอย'เมินทฺ) n. การไม่มีงานทำ,การตกงาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การไม่มีงาน
Back to top