ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การแบ่งสันปันส่วน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การแบ่งสันปันส่วน*, -การแบ่งสันปันส่วน-

การแบ่งสันปันส่วน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
rationing(เร'เชินนิง) n. การแบ่งสันปันส่วน
English-Thai: Nontri Dictionary
allotment(n) การแบ่งสันปันส่วน,การแจกจ่าย,การจัดแบ่ง,การให้
distribution(n) การแจก,การจำหน่าย,การแบ่งสันปันส่วน
distributive(adj) เกี่ยวกับการจำหน่าย,เกี่ยวกับการแบ่งสันปันส่วน
proportion(n) สัดส่วน,ปฏิภาค,การแบ่งสันปันส่วน,อัตราส่วน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การแบ่งสันปันส่วน
Back to top