ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การแก้เผ็ด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การแก้เผ็ด*, -การแก้เผ็ด-

การแก้เผ็ด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
retaliation(รีแทลลิเอ'เชิน) n. การตอบโต้,การตอบแทน,การแก้เผ็ด,การแก้ลำ, Syn. reprisal
English-Thai: Nontri Dictionary
retaliation(n) การตอบโต้,การตอบแทน,การแก้เผ็ด,การแก้ลำ
revenge(n) ความอาฆาต,การล้างแค้น,การแก้แค้น,การแก้เผ็ด,การผูกพยาบาท
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
retortion; retorsionการแก้เผ็ด, การแก้ลำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การแก้เผ็ด
Back to top