ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเสียชื่อเสียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเสียชื่อเสียง*, -การเสียชื่อเสียง-

การเสียชื่อเสียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
discredit(n) ความไม่เชื่อถือ,ความอัปยศ,ความขายหน้า,การเสียชื่อเสียง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
disrepute (n.) การเสียชื่อเสียง See also: การมีชื่อเสียงที่ไม่ดี Syn. disfavor, disgrace

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเสียชื่อเสียง
Back to top