ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเพิกเฉย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเพิกเฉย*, -การเพิกเฉย-

การเพิกเฉย ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nonfeasance (n.) การเพิกเฉย (ทางกฎหมาย) See also: การละเลย, การละเว้นไม่ยอมปฏิบัติตาม, ความล้มเหลว Syn. failure, lack, omission

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเพิกเฉย
Back to top