ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเน่าเปื่อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเน่าเปื่อย*, -การเน่าเปื่อย-

การเน่าเปื่อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
horae(ฮอ'รี) n. เทพธิดาแห่งฤดูการเจริญเติบโตและการเน่าเปื่อย
molder(โมล'เดอะ) vi. เป็นฝุ่นเนื่องจากการเน่าเปื่อย,ผุพัง. vt. ทำให้ผุพัง n. ผู้พิมพ์แบบ,ผู้ปั้น,ผู้หล่อ,ผู้ฝึกฝน
moulder(โมล'เดอะ) vi. เป็นฝุ่นเนื่องจากการเน่าเปื่อย,ผุพัง. vt. ทำให้ผุพัง n. ผู้พิมพ์แบบ,ผู้ปั้น,ผู้หล่อ,ผู้ฝึกฝน
putrefaction(พิวทริแฟค'เชิน) n. การเน่า,การเน่าเปื่อย,เน่าสลาย., See also: putrefactive,putrefacient adj.
putrescence(พิวเทรส'เซินซฺ) n. การเน่าเปื่อย,กระบวนการเน่าเปื่อย., See also: putrescent adj., Syn. putrefication
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Benthal Demand อุปสงค์ท้องน้ำ ความต้องการออกซิเจนของน้ำเหนือตะกอนทับถมท้อง น้ำอันเนื่องจาก การแพร่ของการเน่าเปื่อย [สิ่งแวดล้อม]
composed fertillizerปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยที่เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังของซากพืช ซากสัตว์ และมูลสัตว์ บางทีเรียกว่า ปุ๋ยอินทรีย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
corruption (n.) การเน่าเปื่อย See also: การเน่า, การเน่าสลาย Syn. decay, rottenness
decomposition (n.) การเน่าเปื่อย See also: การสลายตัว
putrefaction (n.) การเน่าเปื่อย Syn. decay, filth
putrescence (n.) การเน่าเปื่อย Syn. decay
putrescence (n.) การเน่าเปื่อย Syn. decay, decomposition, spoilage
rottenness (n.) การเน่าเปื่อย See also: การเน่า, การเน่าสลาย Syn. decay
filty (n.) การเน่าเปื่อย (ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น) Syn. decay
putridity (n.) การเน่าเปื่อย (ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น) Syn. decay, filty
putridness (n.) การเน่าเปื่อย (ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น)
marsh gas (n.) ก๊าซที่ได้จากการเน่าเปื่อยของพืชผัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเน่าเปื่อย
Back to top