ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเคลื่อนไหวโดยอิสระ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเคลื่อนไหวโดยอิสระ*, -การเคลื่อนไหวโดยอิสระ-

การเคลื่อนไหวโดยอิสระ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
circulation (n.) การเคลื่อนไหวโดยอิสระ Syn. flowing, passage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเคลื่อนไหวโดยอิสระ
Back to top