ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเข้าร่วม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเข้าร่วม*, -การเข้าร่วม-

การเข้าร่วม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
communion(คะมิว'เยิน) n. การร่วมกัน,การเข้าร่วม,การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น,นิกายศาสนา,กลุ่มคนที่มิเชื่อในศาสนาเหมือนกัน,การรับอาหาร (ขนมปัง) จากพระเจ้าในพิธีศีลมหาสนิท (Eucharist) ,พิธีศีลมหาสนิท, Syn. intercourse,fellowship,asociation,afinity
launch(ลอนชฺ) {launched,launching,launches} vt. ปล่อย (เรือ) ลงน้ำปล่อย (ดาวเทียม,ทุ่นระเบิด) ,เหวี่ยง,ยิง,ทำให้เริ่มปฏิบัติการ,เริ่ม,ยื่น (คำคัดค้าน) ,ออกคำสั่ง. vi. เริ่ม,เข้าร่วม,ลงมือ. n. การปล่อย,การเริ่มปฏิบัติการ,การเข้าร่วม,เรือบด,เรือยนต์ คำที่มีความหม
misjoinder(มิสจอย'เดอะ) n. การเข้าร่วมด้วย
participation(พาร์ทิส'ซะเพ'เชิน) n. การเข้าร่วม,การมีส่วนร่วม
presence(เพรซ'เซินซฺ) n. การมีอยู่,การเข้าร่วม,การปรากฎ,บริเวณใกล้เคียง,การอยู่ต่อหน้า,กริยาท่าทาง,บุคคล,ภูติผีปีศาจ,สิ่งศักดิ์สิทธิ์
English-Thai: Nontri Dictionary
enlistment(n) การเข้าร่วม,ความร่วมมือ,การเข้าเกณฑ์ทหาร,การสมัครเป็นทหาร
participation(n) การเข้าร่วม,ความร่วมมือ,การมีส่วนร่วม
presence(n) การมี,การปรากฏ,การนำออกแสดง,การถวายตัว,การเข้าร่วม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adherence; adhesionการเข้าร่วมเป็นภาคี (ในความตกลง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinderการเข้าร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
participationการมีส่วนร่วม, การเข้าร่วม, การร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
onlooking (n.) การเข้าร่วม Syn. attendance
sportsmanship (n.) การเข้าร่วมในการกีฬา
show the flag (idm.) แสดงการเข้าร่วม See also: แสดงว่ามาร่วมงาน

การเข้าร่วม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
参加[さんか, sanka] Thai: การเข้าร่วม English: participation (vs)
出場[しゅつじょう, shutsujou] Thai: การเข้าร่วมกิจกรรม English: participation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเข้าร่วม
Back to top