ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเกี่ยวโยง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเกี่ยวโยง*, -การเกี่ยวโยง-

การเกี่ยวโยง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
copulation(n) การร่วมประเวณี,การสังวาส,การเกี่ยวโยงกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเกี่ยวโยง
Back to top