ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเกี่ยวพัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเกี่ยวพัน*, -การเกี่ยวพัน-

การเกี่ยวพัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
coherence(โคเฮีย'เรินซฺ) n. การเกาะติด,การเกาะกัน,การเกี่ยวพัน,การเชื่อมโยง,ความสอดคล้อง
correlation(คอริเล'เชิน) n. ความสัมพันธ์กัน,การเกี่ยวพันกัน,ภาวะที่สัมพันธ์กัน, Syn. corelation
English-Thai: Nontri Dictionary
alliance(n) พันธมิตร,การเกี่ยวดอง,การผูกพัน,การเกี่ยวพัน
coherence(n) การติดต่อกัน,การเชื่อมโยง,การเกี่ยวพัน
implication(n) การเกี่ยวพัน,ความหมาย,ความเกี่ยวข้อง,นัย
intercourse(n) การเกี่ยวพัน,การติดต่อ,การสังสรรค์,การร่วมประเวณี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
constructive engagementการเกี่ยวพันอย่างสร้างสรรค์ [การทูต]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเกี่ยวพัน
Back to top