ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเกาะกุม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเกาะกุม*, -การเกาะกุม-

การเกาะกุม ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
let go of (phrv.) ปล่อย (จากการเกาะกุม, การยึด, การจับฯลฯ) Syn. let hold of
let hold of (phrv.) ปล่อย (จากการเกาะกุม, การยึด, การจับฯลฯ)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเกาะกุม
Back to top