ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การออกเสียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การออกเสียง*, -การออกเสียง-

การออกเสียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
aspiration(แอสพเร'เชิน) n. ความปรารถนา,ความอยาก,การออกเสียงเป็นเสียงลมหายใจออก,การหายใจ, Syn. desire, hope, yearning)
breathed(บรีธดฺ) adj. ไร้เสียง,ใช้ลมหายใจในการออกเสียง
breve(บรีฟว) n. เครื่องหมายการออกเสียงสั้น,พระราชโองการแรกเริ่ม,เครื่องหมายเน้นเสียง
dental(เดน'เทิล) adj. เกี่ยวกับฟัน,เกี่ยวกับทันตกรรม,เกี่ยวกับการออกเสียงที่เกิดจากการเอาลิ้นแตะหลังฟันหน้า
diacriticaladj. ซึ่งทำให้แตกต่างกัน,เป็นการแบ่งแยกชนิด,เป็นเครื่องหมายการออกเสียง
diction(ดิค'เชิน) n. วิธีการใช้คำพูดหรือคำเขียนคำศัพท์,การออกเสียง
eye dialectภาษาออกเสียงที่สะกดผิด เพื่อช่วยในการออกเสียงให้ถูกต้อง เช่น wimmin สำหรับ women
female suffrageสิทธิในการออกเสียงของหญิง.
liaison(ลิเอซอน',ลี'อะซอน,ลีเอ'เซิน) n. การติดต่อ,การติดต่อประสานงาน,ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวระหว่างหญิงกับชาย,การออกเสียงสัมผัส pl. liaisons, Syn. alliance,bond
nay(เน) adv. ไม่,และไม่เป็นเช่นนั้น. n. การปฏิเสธ,การออกเสียงปฏิเสธ
numeration(นิวมะเร'เช ิน) n. การนับ,การออกเสียงนับ, See also: numerative adj.
palatal(แพล'ละทัล) adj. เกี่ยวกับเพดานปาก, (การออกเสียงใช้ลิ้นแตะเพดานปาก) n. พยัญชนะที่มีการใช้ลิ้นแตะเพดานปาก, See also: palatalism n. palatality n.
phonetic(ฟะเนท'ทิค) adj. เกี่ยวกับเสียงพูด,เกี่ยวกับการออกเสียง,ซึ่งมีการออกเสียงตรงกัน.
phonetics(โฟเนท'ทิคซฺ) n. วิชาเกี่ยวกับการออกเสียงของคำศัพท์ คำพูดหรือภาษา,วิชาว่าด้วยการออกเสียง
pronouncement(พระเนาซฺ'เมินทฺ) n. การประกาศ,การแถลง,คำประกาศ,คำแถลง,ข้อคิดเห็น ความเห็น,การออกเสียง
pronouncing(พระเนา'ซิง) adj. เกี่ยวกับการออกเสียง,เกี่ยวกับเครื่องหมายการออกเสียง
pronunciation(พระนันซิเอ'เชิน) n. การออกเสียง (คำพูด,ถ้อยคำวลีและอื่น ๆ) ,วิธีการออกเสียง, See also: pronunciational adj. pronunciatory adj. pronunciative adj.
spelling been. การแข่งขันสะกดคำ spelling pronunciation การออกเสียงจากคำสะกด
suffrage(ซัฟ'ฟริจฺ) n. สิทธิในการออกเสียง,คะแนนเสียง,การสวดมนต์,การอธิษฐาน
tittle(ทิท'เทิล) n. จุด,จุดเครื่องหมาย,จุดเครื่องหมายการออกเสียง,อนุภาค,จำนวนเล็กน้อยมาก
transcribe(แทรซฺ'ไครบฺ) vt. คัด,ลอก,ถ่ายสำเนา,ทำสำเนา,ถอดความ,อัดเสียง,กระจายเสียงจากเสียงที่บันทึกไว้,บันทึกไว้เพื่อถ่ายทอดเสียง,ใช้สัญลักษณ์การออกเสียง., See also: transcriber n., Syn. take down,copy
veto(วี'โท) n. อำนาจยับยั้ง,ลัทธิยับยั้ง,การใช้สิทธิยับยั้ง,เอกสารแสดงการใช้สิทธิยับยั้งและเหตุผลที่ยับยั้ง,การยับยั้ง,การห้าม,การออกเสียงยับยั้งของสมาชิกหนึ่งในห้าเสียงของสมาชิกถาวรของสภาความมั่นคง (ในสหประชาชาติ) สามารถยับยั้งการปฎิบัติการหรือมติของที่ประชุมไ
voice(วอยซฺ) n. เสียงร้อง,เสียงร้องของคน,เสียงพูด,เสียงเปล่ง,ความสามารถในการพูดหรือร้อง,สิทธิในการแสดงความคิดเห็น,ความต้องการ,ความปรารถนา,ความคิดเห็น,สิทธิในการออกเสียง,ปากเสียง,โฆษก,วาจกในไวยากรณ์,นักร้อง,ส่วนที่ขับร้องของบทดนตรี,ความสามารถในการขับร้อง
vote(โวทฺ) n. การออกเสียง,การเลือกตั้ง,คะแนนเสียง,บัตรคะแนนเสียง,สิทธิการออกเสียง,จำนวนคะแนนเสียง,มติ vt.,vt. ออกเสียง,ลงคะแนนเสียง,เลือกตั้ง,ลงมติ,เสนอ
word(เวิร์ด) n. คำ,คำศัพท์,คำพูด,ถ้อยคำ,ศัพท์,ศัพท์โดด ๆ ,ภาษา,เนื้อเพลง vt. แสดงออกเป็นคำพูด,ทำให้เป็นคำพูด words คำพูดถ้อยคำ,คำสนทนา,เนื้อเพลง,การออกเสียง,คำสัญญา,คำมั่น,คำผ่าน,คำสั่ง,คติพจน์, -Phr. (in a word โดยสรุป)
English-Thai: Nontri Dictionary
aspiration(n) การออกเสียง,การหายใจ,ความปรารถนา,ความทะเยอทะยาน
diacritic(n) เครื่องแสดง,เครื่องหมายการออกเสียง
diction(n) วิธีพูดและเขียน,การออกเสียง,คำศัพท์
intonation(n) การออกเสียงสูงต่ำ,ท่วงทำนองเสียง
mispronunciation(n) การออกเสียงผิด
poll(n) การสำรวจความคิดเห็น,การออกเสียงเลือกตั้ง,รายหัว,หัว
pronunciation(n) การออกเสียง
suffrage(n) สิทธิในการออกเสียง,คะแนนเสียง,การอธิษฐาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
articulationการออกเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
casting voteการออกเสียงชี้ขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plebisciteการออกเสียงประชามติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
poll๑. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง๒. การหยั่งเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suffrageสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง, การออกเสียงเลือกตั้ง [ดู franchise ๑ ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vote๑. การออกเสียงลงคะแนน๒. การลงมติ, การออกเสียงลงมติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accents and accentuationการออกเสียงและการลงน้ำหนักเสียง [TU Subject Heading]
Pronunciationการออกเสียง [TU Subject Heading]
Vocalizationการออกเสียงสระ [TU Subject Heading]
Proxyใบมอบฉันทะ หนังสือซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่นใช้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตน [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
articulation (n.) การออกเสียง See also: การออกสำเนียง Syn. utterance
pronouncement (n.) การออกเสียง
pronunciation (n.) การออกเสียง Syn. articulation, utterance
sonance (n.) การออกเสียง
sonancy (n.) การออกเสียง Syn. sound-making
sound-making (n.) การออกเสียง
vent (n.) การออกเสียง See also: การเปล่งเสียง Syn. utter
cacology (n.) การออกเสียงผิด Syn. misaccentuation
misaccentuation (n.) การออกเสียงผิด Syn. cacology
mispronunciation (n.) การออกเสียงผิด Syn. cacology, misaccentuation
aspiration (n.) การออกเสียงพร้อมกับปล่อยลมหายใจออก
received pronunciation (n.) การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน (คำย่อคือ RP)
trill (n.) การออกเสียงรัว
diphthong (n.) การออกเสียงสระควบ See also: การออกเสียงอักษรควร Syn. triphthong, voice
triphthong (n.) การออกเสียงสระควบ See also: การออกเสียงอักษรควร Syn. voice
intonation (n.) การออกเสียงสูงต่ำ See also: น้ำเสียง
accent (n.) การออกเสียงสูงต่ำ (เพื่อแสดงอารมณ์) See also: น้ำเสียง
suffrage (n.) การออกเสียงเลือกตั้ง See also: การลงคะแนนเสียง Syn. election, vote
velarization (n.) การออกเสียงโดยเอาด้านหลังของลิ้นแตะเพดานอ่อน See also: การออกเสียงเพดานอ่อน
anapaest (n.) การออกเสียงในภาษาอังกฤษที่สองพยางค์แรกเน้นเสียงเบาตามด้วยหนึ่งพยางค์ที่เน้นเสียงหนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Your pronunciation is excellentการออกเสียงของคุณยอดเยี่ยม
Is your pronunciation bad?การออกเสียงของคุณแย่หรือเปล่า?

การออกเสียง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
発音[はつおん, hatsuon] Thai: การออกเสียง English: pronunciation (vs)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การออกเสียง
Back to top