ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การอยู่อย่างโดดเดี่ยว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การอยู่อย่างโดดเดี่ยว*, -การอยู่อย่างโดดเดี่ยว-

การอยู่อย่างโดดเดี่ยว ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Isolationการแยกเชื้อ, การตรวจแยกเชื้อ, แยก, ระบบแยก, การแยก, การอยู่อย่างโดดเดี่ยว, การแยกตนเอง [การแพทย์]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การอยู่อย่างโดดเดี่ยว
Back to top