ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การส่งเสียงอึกทึก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การส่งเสียงอึกทึก*, -การส่งเสียงอึกทึก-

การส่งเสียงอึกทึก ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
noisiness (n.) การส่งเสียงอึกทึก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การส่งเสียงอึกทึก
Back to top