ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การล้อเลียน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การล้อเลียน*, -การล้อเลียน-

การล้อเลียน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
burlesque(เบอร์เลสค์') {burlesqued,burlesquing,burlesques} n. ความเรียง (ละคร/กวีนิยาย) ตลก,การล้อเลียน,ภาพล้อ adj. ล้อเลียน,เกี่ยวกับละครตลก vt. ล้อเลียน, Syn. takeoff
dor(ดอ) n. การเยาะเย้ย,การล้อเลียน
mimicry(มิม'มิครี) n. การล้อเลียน
scoff(สคอฟ) vi.,n. (การ) พูดเยาะเย้ย,การล้อเลียน,เสียดสี, See also: scoffer n. scoffingly adv., Syn. sneer,jeer,fleer
English-Thai: Nontri Dictionary
chaff(n) ฟางข้าว,แกลบ,การล้อเลียน,การหยอกล้อ,คำเยาะเย้ย
mockery(n) การเยาะเย้ย,การล้อเลียน,การจำลอง
travesty(n) การล้อเลียน,การเลียนแบบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mimicry (n.) การล้อเลียน Syn. mime, pretense, mockery
mockery (n.) การล้อเลียน Syn. teasing
teasing (n.) การล้อเลียน
travesty (n.) การล้อเลียน
impression (n.) การล้อเลียนท่าทางหรือการพูดจาของบุคคลที่มีชื่อเสียง
burlesque (n.) การล้อเลียนที่ตลก Syn. spoof, parody

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การล้อเลียน
Back to top